शोध..

veritum dies aperitImage by monkeyc.net via Flickr

स्वत:चा शोध एकट्याला कधीच लागत नाही,
सावलीशिवाय ,"स्व" ची जाणिव कधीही होत नाही,
सावली नकोस शोधु , ती आपल्या जवळच असते,
नजर फक्त मागे वळव , डोळ्यांच्या कडेला ती हळुच दिसते,

सवयींचे काय , त्या कशाही जडतात,
हळु हळु अंगवळणीही पडतात,
म्हणुन का लक्ष्य सोडायचे असते?
एकटेपणा टाकुन , सावलीसह पुढे जायचे असते.


ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक/ कवी
Reblog this post [with Zemanta]

टिप्पण्या